Categories
Health News

ก๊าซที่เกิดจากเครื่องมือผ่าตัดสร้างความอันตรายต่อแพทย์

ยาฆ่าเชื้อและควันจากการผ่าตัด ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากก๊าซที่เกิดจากเครื่องมือผ่าตัดที่สร้างความร้อน เป็นหนึ่งในสารเคมีอันตรายที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคนอื่นๆ ได้รับสัมผัสในห้องผ่าตัด ระหว่างการทำศัลยกรรมด้วยไฟฟ้าและเลเซอร์ สารเคมีเหล่านี้เป็นเวลานานใน OR อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำคัญตามการศึกษาใหม่

ความเสี่ยงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหมู่พยาบาลเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเภทงานพยาบาลและระยะเวลาใน OR พยาบาลที่ทำงานใน OR เป็นเวลา 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่าร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับพยาบาลที่ไม่เคยทำงานใน OR และทำงานในบทบาทการบริหารหรือการพยาบาลหรืองานที่ไม่ใช่พยาบาล นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการจ้างงาน OR และอุบัติการณ์ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในกลุ่มพยาบาล 75,011 คนที่ทำงานในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาในปี 1984 ผู้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านสุขภาพของพยาบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NIH (NHS) ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องในอนาคตของ พยาบาลหญิงในสหรัฐอเมริกาอายุระหว่าง 30-55 ปีมากกว่า 121,000 คนที่ตอบแบบสอบถามทุกๆ 2 ปีตั้งแต่ปี 2519 หรือ ระยะเวลาการจ้างงานทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับการให้พยาบาลได้รับสารที่สูดดม และการศึกษาได้ปรับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นของปอดอุดกั้นเรื้อรัง เช่น การสูบบุหรี่และโรคเรื้อรัง